Slovenská evanjelická jednota o.z., dovoľuje si Vás pozvať na Koferenciu k 200. výročiu narodenia Ludovíta Štúra a 498. výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční 24.10.2015 /sobota/ na EBF UK v Bratislave, Bartókova ulica 8, o 11,00 hod.                 Program: Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava – „Ľudovít Štúr a jeho odkaz

Zobraziť viac…

V zmysle Stanov Slovenskej evanjelickej jednoty, pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2015 o 9,00 hod, v Aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.   Program: Privítanie členov a hostí; Krátke biblické zamyslenie, modlitba; Schválenie programu, zapisovateľa, návrhovej komisie a skrutátorov; Výročná správa predsedu SEJ /Ján Holčík/; Správa o hospodárení SEJ /podpredseda SEJ – Viktor

Zobraziť viac…

30. augusta 2015 v lučeneckom evanjelickom kostole bolo popoludnie – organizované SEJ -odbor Novohradský seniorát a Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Lučenci – venované spomínaniu na minulosť: 195. výročie narodenia Sama Bohdana Hroboňa; a prítomnosti: pôsobenie prapravnuka SBH – Ľudovíta Hroboňa s manželkou Máriou v Lučenci. Spomienkového stretnutia sa zúčastnila aj vdova po Jánovi

Zobraziť viac…