Slovenská evanjelická jednota o.z. dovoľuje si Vás pozvať na  konferenciu k 500.výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2017 /sobota/ v aule EBF UK Bratislava, na  Bartókovej.ul.8 o 10.30 hod. Program: Príhovor, Ing.Ján Holčík,CSc.-predseda SEJ o.z. Prof. ThDr.Igor Kišš, Dr.h.c.   „Odkaz Dr.Martina Luthera pre dnešnú dobu“. Doc.PhDr.Ján Bunčák, PhD.:  „Kultúrny a sociálny  odkaz Reformácie“.  Rev.D.Toth,D.D. :      

Zobraziť viac…

Odbor Novohradského seniorátu SEJ o.z. v Lučenci dňa 16.02.2017  zorganizoval stretnutie svojich členov a sympatizantov, na tému reštrukturalizácie ECAV na Slovensku. Na stretnutie boli písomne a osobne pozvaní aj farári všetkých cirkevných zborov /22/, prítomní  2 !   Zo zápisnice vyberáme :   Program : 1.Otvorenie a privítanie zúčastnených /P.J.Králik predseda SEJ –NS/. 2.Modlitba /sestra farárka K.Trtolová/. 3.Zmeny štruktúry

Zobraziť viac…

12. januára 2016 sme si pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Presne v tento deň sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pod názvom …a ešte Ľudovít Štúr II…, ktoré spoločne s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry, zorganizovali Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Lučenci a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát. Pozvanie do obradnej siene MsÚ v Lučenci prijal vzácny hosť

Zobraziť viac…

V nedeľu 22. novembra 2015 v popoludňajších hodinách sa v zborovej sieni prešovského cirkevného zboru sa konalo zaujímavé podujatie na tému: Nové modely financovania cirkvi. Organizačne toto stretnutie bolo zastrešené domácim cirkevným zborom, Kolégiom evanjelickej inteligencie a Slovenskou evanjelickou jednotou o.z. Stretnutie vzniklo z podnetu SEJ o.z. pri príležitosti 26. výročia „Nežnej revolúcie – 17. novembra 1989“ a doposiaľ jedinej nenaplnenej požiadavky, tak

Zobraziť viac…

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci vás pozýva na služby Božie v nedeľu 8. novembra 2015 o 10,00 hodine do svojho kostola na Komenského ulici. Slovom Božím poslúži hosťujúci kazateľ Reverend ThDr. Dušan Tóth, člen predsedníctva  pre Slovenskú evanjelickú jednotu v Kanade, Toronto. V sobotu večer /7. novembra/ o 18,00 bude mať Rev. ThDr. 

Zobraziť viac…

Dňa 24.10.2015 sa v priestoroch EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej evanjelickej jednoty o.z., ktoré bolo zvolané v súlade so Stanovami tohto občianského združenia a ktoré sa organizujú pravidelne každý druhý rok. Cieľom tohto VZ bolo podať správu členskej základni o činnosti SEJ, predsedníctva a jej členov v období od

Zobraziť viac…

    Slovenská evanjelická jednota o.z., dovoľuje si Vás pozvať na Koferenciu k 200. výročiu narodenia Ludovíta Štúra a 498. výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční 24.10.2015 /sobota/ na EBF UK v Bratislave, Bartókova ulica 8, o 11,00 hod.                 Program: Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava – „Ľudovít Štúr a jeho odkaz

Zobraziť viac…