Slovenská evanjelická jednota o.z. dovoľuje si Vás pozvať na  konferenciu k 500.výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2017 /sobota/ v aule EBF UK Bratislava, na  Bartókovej.ul.8 o 10.30 hod. Program: Príhovor, Ing.Ján Holčík,CSc.-predseda SEJ o.z. Prof. ThDr.Igor Kišš, Dr.h.c.   „Odkaz Dr.Martina Luthera pre dnešnú dobu“. Doc.PhDr.Ján Bunčák, PhD.:  „Kultúrny a sociálny  odkaz Reformácie“.  Rev.D.Toth,D.D. :      

Zobraziť viac…

Potreba „demokracie“ v ECAV. V knihe „LUTHER“, život a dielo reformátora, od  autora Rolanda H. Baitona  v kapitole 13. – Nijaký iný základ, sa píše: „Najpodstatnejším problémom (rozumej u Luthera) bol vždy Boh a vzťah človeka k Bohu. Z tohto dôvodu pristupoval k politickým a spoločenským záležitostiam pomerne ľahostajne. Čokoľvek napomáhalo porozumenie a praktizovanie Božieho slova, bolo treba podporiť, a proti čomukoľvek, čo prekážalo, sa bolo treba

Zobraziť viac…

Dňa 26.03.2017 generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe, biskup rakúskej evanjelickej cirkvi Michael Buncher odovzdal v evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici v piamom vysielaní TV v rámci služieb Božích, ocenenie a titul “Europske mesto Reformácie”  primátorom a zborovým farárom 10  vybraných miest na Slovensku. Titul bol ocenením za  šírenie reformácie na území Slovenska v 16. storočí. Titul obdržali

Zobraziť viac…

Odbor Novohradského seniorátu SEJ o.z. v Lučenci dňa 16.02.2017  zorganizoval stretnutie svojich členov a sympatizantov, na tému reštrukturalizácie ECAV na Slovensku. Na stretnutie boli písomne a osobne pozvaní aj farári všetkých cirkevných zborov /22/, prítomní  2 !   Zo zápisnice vyberáme :   Program : 1.Otvorenie a privítanie zúčastnených /P.J.Králik predseda SEJ –NS/. 2.Modlitba /sestra farárka K.Trtolová/. 3.Zmeny štruktúry

Zobraziť viac…

    Zmena  štruktúry  ECAV je nevyhnutnosťou  ZMENY !     Členovia  predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty –SEJ o.z. , prichádzajú s vlastnou iniciatívou do rozpravy o „Zmena štruktúry ECAV na Slovensku“ o potrebe ktorej sa v cirkvi hovorí viac ako 18 rokov ! Synoda v Martine v roku 1998 prijala uznesenie a uložila GP… „ preskúmať možnosť zjednodušenia organizačnej štruktúry na

Zobraziť viac…

Milí členovia a sympatizanti SEJ o.z. Na sklonku roka 2016 dovoľte mi poďakovať sa Vám za priazeň a podporu v roku 2016 a v novom roku 2017 Vám želám Božie požehnanie, zdravie, pokoj a radosť. Naša ECAV na Slovensku sa nachádza vo veľkom útlme a prakticky sa úplne vytratila z povedomia slovenskej spoločnosti. Preto predsedníctvo

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota blahoželá blogerovi Jánovi Benčíkovi, dlhoročnému pracovníkovi TRANOSCIUS a.s. k udeleniu ocenenia: “Biela vrana”, za jeho vytrvalú činnosť pri odkrývaní extrémistických síl v spoločnosti.   BRATISLAVA. Kým ružomberský dôchodca Ján Benčík nezačal publikovať svoje blogy, extrémisti si mysleli, že môžu verejne písať, čo chcú a zaujme to len okruh ich kamarátov a fanúšikov.

Zobraziť viac…

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie dňa 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej  uznávanej a  rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca po svojom  návrate z USA dňa  24. októbra 1920. Slovenská evanjelická jednota po svojom vzniku  vykonávala v  Evanjelickej cirkvi a. v.  Slovensku záslužnú činnosť a to až

Zobraziť viac…

Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty o.z., želá všetkým členom a sympatizantom požehnané Veľkonočné sviatky, plné radosti, lásky a porozumenia. J. Holčík, predseda

Dvaja maturanti z evanjelického gymnázia v Prešove – Jakub Falat a Matúš Korenko sa rozhodli dnes usporiadať pochod mestom s bielymi stužkami. Akciu zorganizovali zámerne v deň výročia vzniku fašistického Slovenského štátu. Chceli ukázať, že mnohým mladým nie je jedno to, čo sa okolo nich deje a že sa nestali ľahostajnými voči násiliu či neprávosti.

Zobraziť viac…