Dňa 3.3.2016 na Ministerstve obrany SR v Bratislave sa za účasti náčelníka generálneho štábu armády SR a desiatky genarálov SR uskutočnil slávnostný pietny akt, vzdanie úcty slovenským povstaleckým  generálom Viestovi, Golianovi, Malárovi  a Jurechovi, ktorí boli na sklonku druhej svetovej vojny  v Nemecku popravení. Generáli Viest a Malár boli evanejelického vierovyznania. Vďaka iniciatíve a anagažovanosti  generála Svetozáran Naďoviča,

Zobraziť viac…

Na žiadosť Predsedníctva SEJ, sa dňa 18.02.2016 uskutočnilo rokovanie delegácie Predsedníctva SEJ  v zastúpení J. Holčík, Ľ. Harakaľová a  P. Hríb s Predsedníctvom ECAV – generálnym biskupom M. Klátikom a generálnym dozorcom I. Lukáčom, pri príležitosti 1. výročia podpisu Zmluvy o spolupráci. Bol prerokovaný široký okruh možností ďalšej a konkrétnej spolupráce pre zviditeľnenie pôsobenia ECAV v

Zobraziť viac…

Predsedníctvo SEJ o.z. dostalo dobrú správu z Kanady (Rev. Dušan Tóth). Okrem finančného daru pre podporu činnosti, sa prihlásilo do radov SEJ o.z. na Slovensku 22 nových členov z radov Slovákov žijúcich v Kanade, z CZ v Toronte. Po spresnení  prihlášok ich  schváli  P-SEJ na svojom najbližšom zasadnutí. Otvára sa takto možnosť založenia nového samostatného odboru SEJ, prvého mimo územia

Zobraziť viac…

Dňa 24.01.2016 predseda SEJ Ján Holčík v mene Predsedníctva SEJ listom zablahoželal br. farárovi  Thb. Milanovi Hargašovi k jeho významnému životnému jubileu 90 rokov. Prajeme dobré zdravie a Božiu milosť na každý ďalší deň života. Predsedníctvo SEJ

Dňa 5.12.2015 v Bratislave zasadalo novozvolené predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty o. z. /SEJ/. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie Valného zhromaždenia a Konferencie SEJ, voľba nového predsedníctva na roky 2016-2017 a konkretizácia úloh, prijatých na Valnom zhromaždení. Predsedníctvo potvrdilo vo funkcii predsedu Ing. Jána Holčíka, CSc, podpredsedu Ing. Viktora Čopa a Ing. Ľubicu Harakaľovú, PhD. vo funkcii tajomníka. Predsedníctvo SEJ prerokovalo

Zobraziť viac…

V zmysle Stanov Slovenskej evanjelickej jednoty, pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2015 o 9,00 hod, v Aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.   Program: Privítanie členov a hostí; Krátke biblické zamyslenie, modlitba; Schválenie programu, zapisovateľa, návrhovej komisie a skrutátorov; Výročná správa predsedu SEJ /Ján Holčík/; Správa o hospodárení SEJ /podpredseda SEJ – Viktor

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota odbor Novohradský seniorát Evanjelický cirkevný zbor a.v. Lučenec pozývajú Vás na spomienkové stretnutie SPYTOSLOVIE romantického mesianistického básnika, príslušníka štúrovskej generácie:   Sama Bohdana Hroboňa v nedeľu 30. augusta 2015 o 17.00 hodine v Zborovom dome ECAV na Komenského ulici v Lučenci

  „…hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.“ /Majster Jan Hus/   600. výročie sviatku Majstra Jana Husa Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci usporiadali ROZHOVORY O JANOVI HUSOVI v pondelok 6. júla 2015 o 17,00

Zobraziť viac…

Kde: Bratislava Kedy: 27.05.2015 V preplnenej obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave vládla od prvej minúty slávnostná a priateľská nálada, ktorú umocnila svojim prvým vystúpením naša vynikajúca klavírna virtuózkaElena Letňanová uvedením diela Johanna Sebastiana Bacha Prelúdium a fúga c mol, číslo 2 z I. dielu Dobre temperovaného klavíra. Slávnostné podujatie otvorila a prítomných privítala Slavomíra Očenášová-Štrbová. Medzi prítomnými bola

Zobraziť viac…