Členský príspevok, dar SEJ

Vážení členovia, budúci členovia,

Slovenská evanjelická jednota (SEJ) od obnovenia svojej činnosti v roku 2006 doteraz fungovala výlučne na dobrovoľných sponzorských daroch, príspevkoch a zbierkach. Na poslednom Valnom zhromaždení konanom dňa 26.10.2013 v Bratislave, bolo konštatované, že vzhľadom na plánované aktivity SEJ, bude potrebné schváliť ročný členský príspevok.

Predsedníctvo SEJ na svojom zasadaní dňa 13.11.2013 v Prešove, prerokovalo platenie členského príspevku členmi SEJ pre rok 2014, ale vzhľadom ku skutočnosti, že ide o prvé zavedenie tohto poplatku nestanovilo fixnú výšku ale odporučilo členský príspevok vo výške 10 € za rok na člena ako fyzickú osobu, resp. odporúča členom aby prispeli na činnosť SEJ podľa svojich možnosti a uváženia aj nad tento rámec.

Členský príspevok alebo dobrovoľný dar môžete poukázať na účet v TATRABANKA a.s.:

  • Č. účtu: 2923912875/1100 (Tatrabanka, a.s.)
    IBAN: SK3511000000002923912875
    SWIFT KÓD: TATRSKBX
    Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovensko
  • Variabilný symbol: 2014
  • Konštantný symbol: 0558
  • Do poznámky prosím uveďte: meno a priezvisko (bez diakritiky)

Platba členského príspevku je zakotvená v Stanovách SEJ v čl. IV – Práva a povinnosti členov, ods. 2, písmeno f.