Historické korene SEJ

Slovenská evanjelická jednota (ďalej SEJ) bola založená 23. marca 1896 emigrujúcimi Slovákmi v USA v meste Mahoney City ako svojpomocný dobročinný spolok. Jej hlavným poslaním bolo prehĺbiť nábožnosť a hmotne podporiť svojich členov v núdzi. Iniciátorom založenia prvej SEJ na Slovensku bol drevorubač Pavol Balciar, ktorý sa vrátil z USA. Spolu s ďalšími 15 zakladajúcimi členmi bola napokon SEJ založená dňa 24.10.1920 v obci Klenovec. Práve skúsenosti s podporou chudobnej vrstvy obyvateľstva Slovenska, ktoré vstúpilo do obdobia veľkej svetovej krízy, našlo veľké porozumenie medzi evanjelickými spoluobčanmi. Z korunových členských príspevkov SEJ vyplácala posmrtné, starobné, sirotské, dobročinné, osvetové, národnú podporu, podporu pre postihnutých živelnou pohromou a požiarom, telesne postihnutým, ale aj príspevky na cirkevnú tlač a cirkevné stavby.

Členstvo v SEJ a jej fungovanie

Dobová listina z roku 1910 potvrdzujúca členstvo v SEJ

SEJ bola príkladne organizovaná Stanovami a každý nový člen skladal do rúk predsedu sľub v tomto znení:

“Ja XY oboznámený so stanovami SEJ sa osvedčujem, že ich budem plniť a svoj život viesť podľa čistého učenia Pána Ježiša Krista ako sa sluší na verného kresťana – evanjelika podľa a.v. Zaväzujem sa na svoju česť, že nikdy vedome a úmyselne nepoškodím česť a domáci pokoj svojmu spolubratovi a spolusestre a všestranne sa budem snažiť o dobro, lásku a pokoj. Tak mi pomáhaj Trojjedinný Boh, Otec a Syn i Duch svätý. Amen”

Najvyšším orgánom Ústredia SEJ bolo Valné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo jeden krát za rok a tvorili ho delegáti odborov SEJ, zvolení podľa kľúča stanoveného výborom Ústredia. Valné zhromaždenie SEJ plnilo najmä tieto úlohy:

 • prijímalo zásady práce a schvaľovalo program na celé funkčné obdobie,
 • schvaľovalo výročné správy a činnosť o hospodárení,
 • volilo orgány Ústredia SEJ,
 • stanovovalo vstupný a členský poplatok na nastávajúce funkčné obdobie.

Výbor SEJ mal obvykle 11 členov, ktorý si volil predsedu, podpredsedu,, tajomníka, hospodára a zapisovateľa, revízorov, prípadne ďalších funkcionárov.

Zo života prvej SEJ

SEJ sa rýchlo rozvíjala a už v roku 1924 na Slovensku existovalo 17 odborov (miestnych zväzov) s 1 911 členmi. V roku 1929 „Úradné správy SEJ“ sa stali prílohou Evanjelického posla spod Tatier (EPST) s názvom „Slovenská Evanjelická Jednota“. Prvý redaktorom bol Ján Čillag, evanjelický učiteľ v Kocihe a tajomník SEJ. Vychádzala mesačne vo formáte 23 x 15 cm ako nesamostatná, priebežne číslovaná príloha EPST, väčšinou na 4 až 6 stranách. Informovala o činnosti, príjmoch, počte členov, nových založených odboroch a podávala správu akou sumou financií SEJ prispela na podporu nemocným, „pohorelcom“ a na sirotince.

V roku 1932 sa stal redaktorom prílohy Július Koska, evanjelický učiteľ v Hačave. Úspešne sa SEJ ďalej rozvíjala a v novembri 1933 mala 326 odborov a 28 154 členov. Poslanie SEJ mnohí vnímali veľmi zjednodušene a považovali ju za spolok, ktorý vypláca podporu pozostalým pri úmrtí člena, alebo v prípade jeho úrazu. Preto v marcovej prílohe XXIV ročníka EPST /1934/, tajomník SEJ pripomenul, že je potrebné venovať pozornosť Stanovám SEJ, v ktorých bolo že cieľom SEJ je pozdvihnutie mravno-náboženského a národného života členov, podporovanie evanjelických a.v. cirkevných a národných ustanovizní, pestovanie osobnej a občianskej znášanlivostparte_balciari. Pripomenul, že SEJ nie je len pohrebným spolkom, ale má podporovať cirkevné ustanovizne a plniť povinnosti voči vlastnému cirkevnému zboru.

V roku 1934 zomrel zakladateľ SEJ – Pavol Balciar, o štyri roky neskôr aj jeho manželka. VZ SEJ rozhodlo, že EPST je aj naďalej úradným časopisom SEJ a zároveň žiadal miestne odbory, aby odoberali po jednom exemplári časopisy „Stráž na Sione“ a „Evanjelický východ“.

Ústredie a sídlo SEJ

V roku 1938 členská základňa ďalej rástla mala 441 odborov a 38 846 členov. Z členských príspevkov a sponzorských darov sa vyčlenila časť 5 milión Sk v roku 1941, na zakúpenie pozemku od mesta Zvolen, kde bolo neskôr postupne v roku 1943 vybudované Ústredie SEJ, kde dnes sídli Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Na budove je dodnes reliéf SEJ. Toto nové sídlo bolo deklarované ako “Ústredňa SEJ“, lebo ako sídlo SEJ bol stále uvádzaný Klenovec. Až v roku 1949 na VZ SEJ konaného dňa 22.05.1949 bolo rozhodnuté zmeniť Stanovy SEJ v súvise s premiestnením ústrednej úradovne z Klenovca do Zvolena..

Z archívnych dokumentov čítame, že koncom roku 1950 mala SEJ 57 773 členov v 586 miestnych odboroch, a o mravnú výchovu, vykonávanie dobročinnosti, samaritánsku službu a bratsko-sesterskú spoluprácu sa starali ústredná tajomníčka, hlavný účtovník a administratívna spolupracovníčka pod vedením Ústredného predsedníctva. Členom SEJ boli vyplatené nasledujúce podpory:

 • dobročinné 29 080 Kčs,
 • mrzačné 5 310 Kčs,
 • výbavné 57 600,
 • populačné 35 700 Kčs,
 • sirotské 2 760 Kčs,
 • starobné 1 200 Kčs,
 • posmrtné 1 974 000 Kčs.

Z celkového počtu 586 odborov bolo veľmi dobre hodnotených 200 odborov, 300 stredne dobre a ostatné odbory zaostávali.

Zrušenie SEJ

Aj napriek preukázanej charite a sociálnej pomoci občanom Československej republiky – Slovensku, rozhodnutím štátnej moci, bola SEJ dňa 30.09.1951 rozpustená a jej majetok bol zoštátnený bez náhrady. K tomuto dňu bolo v SEJ registrovaných 58 408 členov v 590 odboroch – miestnych organizáciách.

SEJ však naďalej úspešne fungovala v zahraničí a to najme v Kanade a bola veľkou pomocou pre emigrujúcich evanjelikoch na Severoamerickom kontinente a to tak po stránke duchovnej starostlivosti ako aj v rovine hmotného zabezpečenia. Jej činnosť trvala nepretržite až do 90-tých rokov minulého storočia. Významnými osobnosťami tamojšej SEJ boli v 70-tých až 80-tých rokoch minulého storočia napríklad Milan Jakubovec z Toronta a Ján Kopčok z Windsoru, ktorí dlhé roky predsedali SEJ v Kanade.

Obnovenie činnosti SEJ

Po zmene politického systému v roku 1989 a obnovení postavenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, boli iniciatívy obnovy činnosti SEJ. Uznesením Generálneho konventu ECAV č. 4/92 zo dňa 25.9.1992 boli schválené Stanovy SEJ, ktoré podpísali generálny biskup Pavel Uhorskai a zástupca generálneho dozorcu JUDr. Ivan Šenšel. Z nepochopiteľných príčin, napriek viacerým pokusom, nebol záujem o obnovenie činnosti SEJ a nadviazanie na jej dlhoročnú prospešnú činnosť.

V roku 2004 sa podarilo získať viacerých nadšencov pre obnovu činnosti SEJ. Po schválení zámeru o obnovu SEJ Synodou ECAV v roku 2004, bolo zvolané zakladajúce VZ SEJ v Bratislave dňa 6. mája 2006 a rozhodnutím znovu – zakladajúcich členov obnovená jej činnosť, boli prijaté nové Stanovy, ktoré boli zamerané na združovanie evanjelicko-kresťanskej verejnosti v oblasti stretávania sa, komunikácie a prezentácie viery a výziev dnešnej doby v rovinách spoločenského, kultúrneho, umeleckého, ekonomického a politického života evanjelikov. Nové výzvy spoločenského života si vyžadovali viac osloviť ľudí z evanjelického prostredia, ktorí pomaly strácajú evanjelicko-kresťanské povedomie, aj našou vinou a nezáujmom ich získať do nášho spoločenstva. Za predsedu SEJ bol zvolený Ing. Ján Holčík, CSc. SEJ sporadicky vykonávala spoločenské podujatia napr. k 31. októbru o význame Reformácie, prijala vyhlásenia k významným spoločenským udalostiam v SR, k 400. výročiu Žilinskej Synody a i. Doposiaľ sa žiaľ nepodarilo získať primeranú podporu vedenia ECAV na Slovensku a jej orgánov. Tento stav je dlhodobo spôsobovaný značnou roztrieštenosťou, nejednotou ale aj osobnými záujmami viacerých predstaviteľov ECAV na Slovensku.

Súčasnosť SEJ

VZ SEJ dňa 26.10.2013 v Bratislave zvolilo nové orgány SEJ. Do predsedníctva SEJ boli zvolení: Ing. Ján Holčík, CSc, predseda, Ing. Viktor Čop, podpredseda, Ing. Ľubica Harakaľová, CSc. tajomník, PhDr. Eva Bombová, JUDr. Peter Hríb a Ing. Ján Brozman (31.10.2013 sa vzdal členstva v predsedníctve SEJ a tiež členstva v SEJ). VZ SEJ schválilo doplnenie Stanov o možnosť členstva zahraničných Slovákov a prípravu novej stratégie obnovy evanjelického ducha a zviditeľňovanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a jej osobnosti. Veríme, že sa to s pomocou Božou a väčšou aktivitou všetkých oslovených tak stane. Chceme vybudovať opravdivé spoločenstvo, založené na spolupráci, spolupatričnosti a JEDNOTE. Želáme si, aby sme sa navzájom dopĺňali, obohacovali a využili naše dary na prezentáciu skutočného kresťanského života v živote Evanjelickej cirkvi a.v. ale aj v spoločnosti na Slovensku či vo svete vôbec.

V Bratislave 2.5.2014

Ing. Ján Holčík, CSc. – predseda SEJ