Články

ECAV na Slovensku stojí dnes pred hľadaním odpovede na aktuálnu otázku : Ako ďalej ….?“ Stále aktuálnejšia sa stáva téma odluky cirkvi od štátu, preto odpoveď treba hľadať i na otázku : „Sme na odluku pripravení ?“ Alebo sa tvárime že je všetko v poriadku a nás sa to netýka, že je to len bezvýznamná búrka vody v pohári? Lenže súčasný stav v našej cirkvi signalizuje : nie je všetko v poriadku, treba sa zodpovedne a včas a rýchlo pripraviť na systémové kroky smerujúce k zmenám. Aj tým, ktoré sú v organizačnej štruktúre cirkvi, pretože tá už nevyhovuje novej dobe a situácii, ktorú vývoj prináša.

Je mimoriadne aktuálne novelizovať platnú Ústavu ECAV ako aj zákony a nariadenia, zjednodušiť a sfunkčniť administratívu, analyzovať a následne definovať postavenie a poslanie duchovných. Tí by sa mali prioritne venovať obnove a zvyšovaniu kvality duchovného života v cirkevných zboroch a seniorátoch. Na programe musí byť aj postavenie laikov, ktorí predstavujú podstatnú vačšinu v cirkvi. Patrí im preto oveľa vačší priestor na spoluúčasť v organizovaní, programovaní a uskutočňovaní celého spektra života cirkevného zboru, ako majú v súčasnosti. Laici preto potrebujú viac priestoru, a samozrejme  dôvery prevziať podstatnú časť zodpovednosti za administrovanie a hospodárenie v cirkevných zboroch a seniorátoch. V mnohých cirkevných zboroch je tento potenciál skrytý a nevyužitý. Výrazne treba zvýšiť aj aktivity vnútornej misie, ako diela lásky pre získavanie tých, ktorí s odcudzili náboženstvu a cirkvi.

V neposlednom rade je potrebné sa vrátiť k podstate Reformácie aj v humanitnej oblasti, k vzájomnej úcte, rešpektovaniu platných cirkevných zákonov a predpisov, etických noriem, k disciplíne a vzájomnému rešpektu. Aj taký je odkaz Lutherovej a Melanchtonovej Reformácie.

Súčasná doba prináša aj ďalšie výzvy. Organizovaný život  evanjelikov na Slovensku  vznikol po rozpade habsburgovskej monarchie a  vytvorení 1.ČSR  roku 1918, prijatím Ústavy v r. 1922. V tom čase slovenských evanjelikov reprezentovali dve dominantné osobnosti, biskup Janoška na východe, a biskup Zoch na západe Slovenska. Aj preto boli vytvorené dva dištrikty – východný a západný, s horizontálnym rozdelením Slovenska, a vytvorením 14 seniorátov. Tento stav pretrváva dodnes. Spoločnosť a jej poznania sa vyvíjajú, staré  historické pravidlá a systémy sa prekonávajú. Tak je to aj s organizovaním cirkevného života evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.  Zmeny tváre Slovenska, najma po roku 1948, jej industrializácia, výrazne zmenili nielen stav obyvateľstva, ale aj jeho intelektuálne  postavenie. Z prevažne agrárneho, poľnohospodárskeho Slovenska stala sa priemyselne vyspelá krajina. Vplyv spoločenského zriadenia a viac ako 40 ročná ateizácia obyvateľstva  sa však  odrazila aj v zmene religiozity a prístupu k náboženstvu. Najviac však postihli najvačšie kresťanské cirkvi, evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku a rímskokatolícku. Veľká  časť veriacich  asimilovala s politickým vývojom a zaznamenal sa výrazný úbytok členov cirkvi. Absencia  evanjelického školstva a rodinnej výchovy sa výrazne podpísali pod neustály a permanentný pokles, ktorý pretrváva dodnes.

Dokumentuje aj nasledovná tabuľka, porovnanie  počtu obyvateľstva a veriacich :

Rok       Počet obyvateľov   % evanjelikov      % rímskych katolíkov   % ateistov
1919       2 993 859                12,75
1946      3 327 803
1950      3 442 317                 12,88 (443 251)  76,2
2001     5 379 455                   6,93 (372 858)  68,93                                12,96
2011      5 397 038                  5,86 (316 250)   62,07                                13,44
2015     5 445 000                   ???

Zo štatistického porovnania  sčítania obyvateľstva  SR 1950 – 2011 je  smutné konštatovanie, že  evanjelikov je menej o 127 001 t.j. ubudlo nás  28,65 %!!!.

Z našich cirkevných štatistík údaje  o občanov ktorí sa hlásia k našej cirkvi, sú údaje ešte  viac nepriaznivejšie a deprimujúce.  Registrovaných členov našej cirkvi   v r. 2014 bolo 224 581, a úbytok oproti roku 2013 bol  -1 365 členov. Štatisticky  na počet obyvateľstva Slovenskej republiky súčasný stav prezentuje  len   4.12 % obyvateľstva, ktoré sa hlási  k našej cirkvi !!!!

                                                 „Evanjelici kde ste ?“

Do chrámov našej cirkvi si nedeľu čo nedeľu príde vypočuť zvesť slova Božieho priemerne len 10% veriacich ,  t.j. cca  22 640 ľudí čo je 0,4% obyvateľov Slovenska !

Nie je to len a len naša vina? Nájdime odvahu, hľadajme príčiny tohto stavu, dôvody prečo sme sa ocitli v tejto neutešenej situácii. Naša ľahostajnosť, pýcha, pohodlnosť, ale aj spory vo vnútri cirkvi, nedodržiavanie a nerešpektovanie cirkevných zákonov a nariadení, hospodárske škandály  s nakladaním zvereného majetku,  formálne a nedôsledné vykonávanie povinností viacerých duchovných,   ktorí boli povolaní do cirkevných zborov vykonávať aj vnútornú misiu,  odrádzajú ľudí od cirkvi ! Evanjelická inteligencia, niekdajšia pýcha evanjelikov sa hlavne v mestách  postupne vytráca.  Tá, ktorá  svojim potenciálom by mohla výrazne zviditeľniť našu cirkev aj v súčasnosti! Na našu históriu a jej predstaviteľov, najma štúrovcov môžeme byť oprávnene hrdí . Skončili sa však naše dejiny generálom M.R.Štefánikom ? Dokážeme byť hrdí dejinným odkazom velikánov našej cirkvi ? Všetci, tak ako ordinovaní ako aj neordinovaní členovia ? Evanjelická cirkev je cirkev všeobecného kňaztva a preto rozhodujúcu úlohu pri obnove dôveryhodnosti a autority našej cirkvi v slovenskej spoločnosti musí  prevziať na seba laickí stav, vrátane dozorcov, presbyterov a členov grémii cirkvi.  Ten  reprezentuje v súčasnosti viac ako 99 % registrovaných členov cirkvi. Musí však dostať dôveru a adekvátny priestor na realizáciu.

Slovenská evanjelická jednota o.z. na základe Dohody s ECAV, po rokovaní s Predsedníctvom ECAV chce prispieť k obnove duchovnej a  morálnej  obnovy ECAV na Slovensku a iniciuje diskusiu  na stránkach EPST na tému:

                       „ Je dnes v  ECAV na Slovensku  potrebná reformácia?”

J.Holčík, predseda  SEJ o.z.

Komentáre sú uzavreté.