Články

Odbor Novohradského seniorátu SEJ o.z. v Lučenci dňa 16.02.2017  zorganizoval stretnutie svojich členov a sympatizantov, na tému reštrukturalizácie ECAV na Slovensku. Na stretnutie boli písomne a osobne pozvaní aj farári všetkých cirkevných zborov /22/, prítomní  2 !

 

Zo zápisnice vyberáme :

 

Program : 1.Otvorenie a privítanie zúčastnených /P.J.Králik predseda SEJ –NS/.

2.Modlitba /sestra farárka K.Trtolová/.

3.Zmeny štruktúry ECAV na Slovensku.

 

V úvode J.Holčík,, predseda SEJ o.z. zhodnotil súčasný doterajší štvorstupňový systém riadenia ECAV na Slovensku ako nevyhovujúci, málo operatívny a zastaraný. Napriek návrhom viac ako 19 rokov sa pre nápravu nič konkrétne neurobilo. Rozviedol hlavné myšlienky návrhov zmien v štruktúre ECAV na Slovensku / M.Kováč, D.Vagaský/ ako aj Princípy zmien v štruktúre ECAV na Slovensku – navrhované Predsedníctvom SEJ, – zrušenie dištriktov, oddelenie duchovnej a hospodárskej služby v cirkvi, posilnenie vnútornej misie neúradných združení, zmena postavenia a poslania generálneho biskupského úradu, zmena organizačnej štruktúry správy ECAV. Upozornil na alarmujúci stav a poklesu registrovaných členov cirkvi a jej vplyvu v slovenskej spoločnosti.

 

V diskusii  prítomní viac krát pripomenuli neprijateľnú situáciu v Predsedníctve Novohradského seniorátu.

 

Návrhy :

 

1.Uskutočňovať v cirkevných zboroch seniorátov ECAV rozhovory o navrhovaných zmenách v ECAV na Slovensku, pred dištriktuálnym konventom.

  1. Odporúčame prijať návrh Predsedníctva SEJo.z. na informovanie GP ECAV o  návrhoch zmien /4/, rozšíriť Komisiu pre zmenu štruktúry o všetkých navrhovateľov, vypracovať spoločný návrh na diskusiu vo všetkých CZ a seniorátoch a predložiť ho na Synodu 2017.

 

Stretnutie bolo zakončené  modlitbou brata farára Ľ.Hroboňa.

 

 

P.J.Králik, predseda Novohradského seniorátu SEJ o.z.

Komentáre sú uzavreté.