Články

V nedeľu 22. novembra 2015 v popoludňajších hodinách sa v zborovej sieni prešovského cirkevného zboru sa konalo zaujímavé podujatie na tému: Nové modely financovania cirkvi. Organizačne toto stretnutie bolo zastrešené domácim cirkevným zborom, Kolégiom evanjelickej inteligencie a Slovenskou evanjelickou jednotou o.z.

Stretnutie vzniklo z podnetu SEJ o.z. pri príležitosti 26. výročia „Nežnej revolúcie – 17. novembra 1989“ a doposiaľ jedinej nenaplnenej požiadavky, tak Verejnosti proti násiliu ako aj Občianskeho fóra v ČR a tým je Odluka cirkvi od štátu. Druhým významným dôvodom je skutočnosť, že Synoda Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, konaná 12.- 13, júna 2015 v Nových Zámkoch, prijala uznesenie – Stanovisko k transformácii systému financovania cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, ktoré bolo prijaté na základe vypracovaného dokumentu na túto tému, ktorého autorom je Ing. Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku, predseda Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV a člen Expertnej komisie MK SR pre financovanie cirkví a náboženských spoločností. Tretím argumentom pre toto, ale aj iné podobné stretnutia je skutočnosť, že Slovenská evanjelická jednota o.z. usilujúca zjednocovať evanjelicko-kresťanskú verejnosť na občianskom princípe s cieľom vytvárať otvorené a slobodné fórum pre stretávanie sa, komunikáciu a prezentáciu v rôznych otázkach viery, s cieľom prezentovať osobností, ale najme s cieľom napomáhať vnútromisijnej činnosti ECAV,  podpísala v decembri 2014: Zmluvu o vzájomnej spolupráci, podpore a pomoci s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.

Stretnutie malo dve časti. V prvej vystúpil s prezentáciou Ing. Dušan Vagaský. Prezentoval materiál na tému: Odluka cirkví od štátu, resp. Nové modely financovania cirkví a náboženských spoločností. V súvislosti s postojom ECAV k odluke financovania cirkví od štátu, upriamil pozornosť na Piešťanský manifest Spolku evanjelických kňazov na Slovensku, ktorý naši predchodcovia prijali, keď’ sa mal prijať zákon o financovaní cirkví štátom: „Naša cirkev vidí osudné nebezpečenstvo i v tom, že ak by údovia Cirkvi mali byť úplne oslobodení od priameho prispievania na riadne potreby svojej Cirkvi a svojich cirkevných zborov, tým by sa mohol osudovo narušiť celý stáročný poriadok, zvyky, cit, povinnosti voči Cirkvi“. Za najpodstatnejšiu informáciu hádam treba zvýrazniť skutočnosť, že celá diskusia o odluke cirkvi od štátu sa dotýka len približne 25 % celkového rozpočtu cirkvi (zdroj ECAV), ktoré idú na platy duchovných a čiastočne na krytie nákladov biskupských úradov. Majoritnú časť rozpočtu – 75 % už dnes, si v ECAV financujú cirkevné zbory a senioráty z vlastných prostriedkov, ktoré pozostávajú najme z členských príspevkov, zbierok, milodarov, nájmov a iných zdrojov (podpora zo zahraničia), resp. cez občianske združenia a neziskové organizácie aj prostredníctvom asignácie 2 % daní fyzických a právnických osôb. Nájsť ten správny model prerozdeľovania finančných prostriedkov na cirkví a náboženské spoločnosti zo štátu, je pomerne zložité, nakoľko samotné cirkví sú veľmi rozdielne, čo sa týka počtu členov a duchovných, organizačnej štruktúry, majetku, nevyporiadaných reštitúcií a pod. Aj keď súčasní vládni predstavitelia sa do tejto témy veľmi nehrnú, už dnes je zrejme, že celý projekt odluky cirkvi od štátu bude vyžadovať v prvom rade istú dohodu medzi samotnými cirkvami a následne aj dohodu so štátom o vyrovnaní sa s minulosťou. Nový model by mal zohľadňovať, že cirkví dnes vlastnia majetok hnuteľnej i nehnuteľnej povahy, ktorý predstavuje súčasne kultúrne bohatstvo celého štátu. Tento majetok vyžaduje starostlivosť pri jeho správe ale aj ochrane a údržbe. Nový model by mal zohľadňovať tiež určitý pozitívny vplyv cirkví na spoločnosť (podpora rodiny, výchova a vzdelávanie, sociálna starostlivosť, prevencia pred rôznymi závislosťami a pod.). Je potrebné aby model bol koncentrovaný nie na počty duchovných, ale na počty veriacich, mala by byť akceptovaná určitá pozitívna diskriminácia malých cirkví a pod.

Druhá časť programu bola venovaná diskusii k téme s pozvanými hosťami, ktorými boli Ing. Dušan Vagaský, Ing. Svetozár Gavora, člen komisie poverenej reštrukturalizáciou ECAV a člen DR Tranoscius a.s. a tretím diskutujúcim bol Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku. Diskusiu moderoval PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ ESŠ v Prešove, člen GP ECAV a predseda KEI. Brat Vagaský tiež člen a bratia Gavora a Damankoš aj ako členovia novozvoleného predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty o.z.

 V diskusii sa diskutujúci vyjadrili k témam: Ako to bolo s požiadavkami VPN a OF na Slovensku a v Čechách, najme teda s požiadavkou vzťahujúcou sa k odluke cirkví od štátu; Aké rokovania so štátom v tejto záležitosti viedla ECAV na Slovensku, najme vo vzťahu k podpísanej tzv. Vatikánskej zmluve medzi Svätou stolicou vo Vatikáne a SR, zjednotením 11 menšinových cirkví  a podpísaním zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami zo dňa 11.4.2002; ďalej sa diskutujúci krátko dotkli vplyvu odluky cirkvi od štátu na pripravovanú reštrukturalizáciu ECAV. Najviac sa diskusia dotýkala ďalších zdrojov financovania cirkvi – mimo tých, ktoré dnes plynu zo štátneho rozpočtu, napr. aká je reálna výška členského príspevku ECAV vs. menšinové cirkvi, ktoré dnes platia desiatky. (Pozn. autora: V našom CZ je tento vo výške 10 €/dospelého člena cirkvi za rok, ale už dnes sú cirkevné zbory, kde tento príspevok činí až 50 €/dospelého člena za rok.) Diskusia sa dotkla aj iných alternatívnych zdrojov financovania cirkevno-zborového života a najme tiež určitej potrebnej solidarity väčších zborov s menšími.

Určité resumé z diskusie, ale aj z predchádzajúcej prezentácie Ing. Vagaského je, že trend odlučovania – odluky cirkvi od štátu je správny, ale celý proces vyžaduje tak diskusiu medzi cirkvami navzájom, ako aj vo vzťahu so štátom a pre našu cirkev nepochybne aj smerom do vnútra cirkvi. Je potrebné diskutovať o týchto témach. Cieľom je, aby skôr či neskôr si každý člen Evanjelickej cirkvi uvedomil, že financovanie cirkví nie je starosťou štátu, ale každého jedného člena cirkvi, tak ako to hodnotil pred niekoľkými desaťročiami aj už spomínaný Piešťanský manifest.

Slovenská evanjelická jednota o.z. si kladie za cieľ práve túto úlohu, pozývať k väčšej zodpovednosti a aktivite všetkých členov cirkvi, ktorým záleží na jej budovaní a rozvoji.

 

Ing. Viktor Čop, podpredseda SEJ o.z.

 

Komentáre sú uzavreté.