Články

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie dňa 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej  uznávanej a  rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca po svojom  návrate z USA dňa  24. októbra 1920.

Slovenská evanjelická jednota po svojom vzniku  vykonávala v  Evanjelickej cirkvi a. v.  Slovensku záslužnú činnosť a to až do roku 1950.  Komunistickým režimom bola  dňa  30.septembra 1950 rozpustená a jej majetok bez náhrady zoštátnený. V čase zrušenia SEJ  mala   58 408 členov, organizovaných v 590 miestnych odboroch v rámci celej cirkvi na Slovensku. Jej pôsobenie  bolo  v cirkvi orientované na dobročinnosť, samaritánsku službu, podporu cirkevnej tlače a ďalšie. Z korunových príspevkov svojich  členov vyplácala Slovenská evanjelická jednota  viaceré druhy podpôr -sirotské, mrzačné, výbavné, populačné, starobné, posmrtné. Jej ústredie  sídlilo od r. 1943 vo vlastnej budove vo Zvolene, v ktorej je dnes sídlo Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Napriek  zákazu činnosti doma, SEJ však  úspešne fungovala v zahraničí. V Kanade, s veľkou pomocou emigrujúcich evanjelikov zo Slovenska, pokračovala v svojej činnosti až do roku 1990.

U nás sa napriek viacerým pokusom po Novembri 1989, dlho  nedarilo činnosť SEJ  obnoviť. K zmene došlo až v roku 2004 a to po schválení zámeru obnovy činnosti SEJ Synodou ECAV. Skupina nadšencov   organizačne i obsahovo pripravila pre obnovu činnosti SEJ náležité podmienky, a obnovená  SEJ  oficiálne  začala  svoju činnosť  dňa 6.mája 2006.

Valné zhromaždenie SEJ  schválilo stanovy a poverilo zvolené predsedníctvo v zložení, E. Bombová, Ľ Harakalová, A. Vitteková, P. Hríb,  P. Králik D. Fazekaš a J. Holčík   zaregistrovať SEJ na MV SR a obnoviť  tak po nedobrovoľnej 56 – ročnej  prestávke  jej činnosť.

Napriek viacerým prekážkam v našej cirkvi, Slovenská evanjelická jednota ako občianske združenie plní svoje poslanie . Cieľom SEJ je združovať evanjelicko-kresťanskú verejnosť a všetkých,  ktorí sympatizujú s evanjelickou cirkvou a reformačnými myšlienkami  do jednotnej platformy:  so zámerom komunikácie a prezentácie v otázkach viery, kresťanstva a výziev dneška v rovinách spoločenského, kultúrneho, ekonomického a politického život a  to rôznymi formami. Tiež zviditeľňovať  míľniky histórie Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku ako i jej  významné osobnosti, napomáhať vnútromisijnej činnosti a spolupracovať so spektrom   občianskych združení a iných zoskupení v rámci ECAV na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti má SEJ o.z. viac ako 200 členov v dvoch odboroch. Veľmi aktívny je odbor SEJ v Lučenci,  ďalší je v Kanade a tvoria ho  evanjelici v Toronte.

Ing. Ján Holčík

predseda  SEJ o.z

Kontakt: 0903 417 872

Komentáre sú uzavreté.