Články

12. januára 2016 sme si pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Presne v tento deň sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pod názvom …a ešte Ľudovít Štúr II…, ktoré spoločne s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry, zorganizovali Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Lučenci a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát. Pozvanie do obradnej siene MsÚ v Lučenci prijal vzácny hosť maďarský historik József Demmel PhD., autor knihy Ľudovít Štúr – Zrod moderného slovenského národa v 19.storočí.  V úvode p. Libiaková-Perželová z MsÚ predstavila program stretnutia  a osobitne uvítala p. primátorku PhDr. A. Pivkovú. Primátorka Mesta Lučenec srdečne privítala p. Demmela na pôde MsÚ. Modlitbou sestry farárky Márie Hroboňovej sa začal samotný program utorkového popoludnia. Hudobným doprovodom a spevom poslúžil brat Pavel Bajo. Sestra Slavka Gubová prečítala úryvok z odobierky prednesenej v kostole v Horných Ozorovciach dňa 27. januára 1856 na smútočných bohoslužbách pri príležitosti úmrtia Ľ.Štúra. Nasledovalo predstavenie samotného autora knihy Józsefa Demmela, ktorého sa ujal iniciátor myšlienky zorganizovať toto podujatie, predseda SEJ – odbor Novohradský seniorát brat Pavel J. Králik.  Kniha bola prezentovaná čítaním úryvkov a zároveň komentárom p. Demmela, ktorý  hovorí aj po slovensky. Z maďarského jazyka prekladala p. Mária Sárová z MsÚ. Po prezentácii knihy sa otvoril priestor na besedu s autorom. Zazneli zaujímavé názory, pohľady  a boli položené otázky maďarskému historikovi píšucemu o dejinách slovenského národa. Modlitbou brata farára Ľudovíta Hroboňa sa toto požehnané stretnutie ukončilo. Ďakujeme p. primátorke a MSÚ v Lučenci za ústretovosť a ochotu pri zorganizovaní tohto podujatia. Nezabúdajme na odkaz nášho vzácneho Ľudovíta Štúra.

Slavka Gubová, SEJ-odbor Novohradský seniorát

DIGITAL IMAGE

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.