Stanovy Slovenskej evanjelickej jednoty

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Slovenská evanjelická jednota (v ďalšom texte SEJ) je organizácia založená občanmi SR Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV).
 2. SEJ je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. Združenie vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zz o združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Názov občianskeho združenia: Slovenská evanjelická jednota, o.z.
 4. Sídlo združenia: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova ul. 8, 811 02 Bratislava

Článok II.

Účel a poslanie

 1. Cieľom SEJ je združiť evanjelicko – kresťanskú verejnosť na Slovensku a v zahraničí a všetkých tých, ktorí sympatizujú s evanjelickou cirkvou a reformačnými myšlienkami do jednotnej platformy za účelom vytvorenia slobodného fóra v oblasti stretávania sa, komunikácie a prezentácie v rôznych otázkach viery, kresťanstva a výziev dneška v rovinách spoločenského, kultúrneho, umeleckého, ekonomického a politického života, ale aj života ECAV na Slovensku.
 2. Cieľom SEJ je zviditeľňovať osoby a osobnosti ECAV na Slovensku a vytvárať priestor pre dobrovoľných spolupracovníkov ECAV na Slovensku v zmysle kresťanských zásad.
 3. Cieľom SEJ je napomáhať vnútro-misijnej činnosti ECAV s možnosťou poskytovania rôznych druhov sociálnej pomoci.

Článok III.

Členstvo v SEJ

 1. Členom SEJ môžu byť individuálni a kolektívni členovia. Členstvo v SEJ je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
  Riadnym členom SEJ sa môže stať fyzická osoba, v prípade kolektívnych členov– právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami SEJ a prejaví vôľu stať sa členom SEJ formou podania písomnej prihlášky.
 2. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo SEJ.
 3. Členstvo v SEJ zaniká:
  a) vystúpením člena písomnou formou
  b) vylúčením člena pre neplnenie si povinností vyplývajúcich z členstva v SEJ alebo konaním, ktoré je v rozpore so stanovami a poslaním SEJ
  c) úmrtím (pri právnických osobách- zánikom právnickej osoby)
 4. Členom SEJ môže byť každý člen ECAV alebo osoba sympatizujúca s ECAV, ktorá dosiahla vek 18 rokov.

Článok IV.

Práva členov a povinnosti členov SEJ

 1. Práva členov
  a) voliť a byť volený do orgánov SEJ
  b) zúčastňovať sa na činnosti SEJ
  c) zúčastňovať sa na rokovaniach SEJ a všetkých ostatných podujatiach organizovaných SEJ
  d) podávať návrhy, podnety a pripomienky orgánom SEJ
  e) žiadať zvolanie Valného zhromaždenia SEJ
  f) požadovať správy o činnosti a hospodárení SEJ
 2. Povinnosti členov
  a) dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov SEJ
  b) plniť úlohy, ktoré vyplývajú z funkcií
  c) aktívne propagovať činnosť SEJ, zúčastňovať sa práce v orgánoch SEJ, do ktorých bol zvolený
  d) aktívne sa zapájať do činnosti SEJ – svojpomocnej charitatívnej činnosti, obsah ktorej rozpracuje valné zhromaždenie, vnútromisijných a kultúrnych podujatí
  e) chrániť majetok SEJ
  f) riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky ak budú schválené orgánmi SEJ

Článok V.

Orgány SEJ

a) Valné zhromaždenie.
b) Predsedníctvo
c) Revízna komisia.

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 1.  Najvyšším orgánom SEJ je Valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie sa koná spravidla jeden krát za dva roky. Zvoláva ho Predsedníctvo SEJ.
 3. Predseda SEJ zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie ak ho o to požiada písomne:
  a) 1/3 riadnych členov,
  b) Revízna komisia do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti
 4. Valné zhromaždenie
  a) schvaľuje vznik a zánik SEJ
  b) schvaľuje stanovy SEJ a ich zmeny
  c) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení SEJ za uplynulé obdobie, ktorú predkladá Predsedníctvo SEJ
  d) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia SEJ na ďalšie obdobie, ktorý predkladá Predsedníctvo SEJ
  e) schvaľuje správu Revíznej komisie
  f) volí a odvoláva členov Predsedníctva SEJ a členov Revíznej komisie
  g) rozhoduje o všetkých otázkach činnosti SEJ, ak stanovy nehovoria inak
  h) stanovuje výšku členského príspevku
  i) vymenúva likvidátora
 5. Delegátmi Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim sú všetci riadni členova združenia.

Článok VII.

Predsedníctvo SEJ

 1. Predsedníctvo SEJ je výkonným a štatutárnym orgánom združenia. Má minimálne 7 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Predsedníctvo SEJ si volí svojho predsedu, podpredsedu a tajomníka. Predsedníctvo SEJ riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Právne úkony v mene SEJ robí predsedníctvo, resp. štatutárni zástupcovia, ktorých schváli Predsedníctvo SEJ.
 3. Predsedníctvo SEJ sa schádza na svojich zasadnutiach minimálne 4 – krát za kalendárny rok.
 4. Zasadnutie zvoláva ktorýkoľvek člen Predsedníctva SEJ spravidla jej predseda.
 5. Predsedníctvo SEJ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú výlučne v právomoci Valného zhromaždenia:
  a) zvoláva Valné zhromaždenie
  b) vypracováva a schvaľuje zmeny a návrhy zamerania činnosti SEJ
  c) zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia
  d) rozhoduje o členstve v SEJ
  e) hospodári s majetkom SEJ
  f) v prípade potreby zriaďuje platený výkonný sekretariát SEJ
  g) navrhuje formu a spôsob zániku SEJ a vymenúva likvidátora, ak tak neurobí Valné zhromaždenie

Článok VIII.

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán SEJ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch SEJ.
 2. Revízna komisia je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu.
 3. Predseda Revíznej komisie má prá vo byť prizývaný na zasadnutia Predsedníctva SEJ s hlasom poradným.
 4. Zasadnutia revíznej komisie zvoláva jej predseda.
 5. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SEJ, hospodárenie SEJ, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok IX.

Odbory

 1. SEJ môže vytvárať zborové, seniorálne, dištriktuálne, aj záujmové medzičlánky, ktoré sa nazývajú odbory.
 2. Odbor SEJ vznikne na zakladajúcom zhromaždení, na ktorom musí podpísať a odovzdať riadne vyplnené prihlášky najmenej 5 členov so súhlasom predsedníctva SEJ.
 3. Funkčné obdobie všetkých orgánov SEJ je dvojročné.

Článok X.

Majetok a hospodárenie SEJ

 1. Majetok SEJ tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, cenné papiere a iné majetkové a finančné práva.
 2. Zdrojom majetku sú:
  a) príspevky a dotácie od vlastných členov
  b) dary a príspevky fyzických a právnických osôb a inštitúcií zo SR i zo zahraničia
  c) príjmy z vlastných organizovaných akcií, publikačnej a lektorskej činnosti
  d) výnosy zo zbierok a iných účelových dotácií
  e) príjmy z úrokov finančných vkladov a výnosy z cenných papierov
  f) sponzorské dary a dotácie
 3. SEJ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnos y z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť SEJ. S majetkom a finančnými prostriedkami disponujú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEJ štatutárni zástupcovia SEJ.

Článok XI.

Zánik SEJ

 1. O zániku SEJ jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie, ak o tom rozhodne 4/5 prítomných členov, a ktoré zároveň menuje likvidátora SEJ. V prípade zániku SEJ likvidátor vykoná majetkové vyporiadanie (vyrovná všetky dlhy a záväzky) a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik SEJ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 2. Odbor SEJ zanikne na návrh 3/5 – väčšiny členov odboru SEJ prítomných na zasadnutí alebo poklesom členov pod 5. V takomto prípade sa môžu zostávajúci členovia prihlásiť do niektorého iného odboru SEJ.

Článok XII.

Záverečné ustanovenie.

 1. Stanovy boli schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 6. 5. 2006 a upravené rozhodnutím
 2. Výklad stanov poskytuje Predsedníctvo SEJ. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a vnútornými normami, ktoré schválili orgány SEJ.

 

Stiahnuť stanovy SEJ vo formáte PDF