Články

Dňa 24.10.2015 sa v priestoroch EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej evanjelickej jednoty o.z., ktoré bolo zvolané v súlade so Stanovami tohto občianského združenia a ktoré sa organizujú pravidelne každý druhý rok.

Cieľom tohto VZ bolo podať správu členskej základni o činnosti SEJ, predsedníctva a jej členov v období od posledného VZ, ďalej poukázať na kľúčové momenty v spoločnosti, či cirkvi (najme na násladne organizovanej konferencií SEJ), prezentovať situáciu tak vo vývoji členskej základne ako aj v hospodárení SEJ.

VZ zvolilo na najbližšie dvojročné obdobie nové predsedníctvo v zložení: Ing. Viktor Čop – Prešov, PhDr. Marián Damankoš, PhD – Prešov, Ing. Svätozár Gavora – Nová Baňa, Ing. Ľubica Harakaľová, PhD – Trenčín, Ing. Ján Holčík, CSc – Bratislava, JUDr. Peter Hríb – Bratislava, Ing. Arch. Ondrej Mrlian – Važec, PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD – Banská Bystrica, Rev. Dušan Tóth – Kanada.

VZ zvolilo nových členov revíznej komisie: RNDr. Viera Čepliková, Oľga Samáková, Mgr. Pavol Jaroslav Králik.

VZ prijalo program činnosti SEJ na obdobie rokov 2016 – 2017: 

a)      Naďalej pokračovať v plnení cieľov obsiahnutých v Stanovách SEJ, rozširovať činnosť SEJ prostredníctvom návrhu koordinácie cirkevných zoskupení pod egidou ECAV v oblasti vzájomnej informovanosti, projektovania, získavania dotácii a grantov a to vo všetkých sférach spolupráce: duchovnej sociálnej, vzdelávacej, kultúrno-spoločenskej a ďalších na prospech evanjelikov doma i v zahraničí. V najbližšom období vstúpime do rokovania s vlastným návrhom k potenciálnym partnerom

b)      Aktívne zapojiť intelektuálny potenciál laikov – neordinovaných do zápasu za obnovu cirkvi najme z radov dozorcov, presbyterov, kurátorov formou aktívneho členstva v SEJ a následne s cieľom formovania profesijných tímov, skupín v rôznych oblastiach verejno-spoločenského života (lekári, právnici, podnikatelia, ekonómovia, technici a pod.), ktoré budú organizovať podujatia a vyjadrovať sa k aktuálnym témam v cirkvi.  Na web-stránke SEJ otvoríme priestor na diskusiu k zmene Ústavy ECAV a jej organizačnej štruktúry, ktoré vyústia do programovej konferencie.

c)       Pokračovať v rozširovaní členskej základne, zakladanie odborov SEJ v ďalších regiónoch Slovenska.

d)      Oslovovať mladú a strednú generáciu najme prostredníctvom moderných komunikačných technológií – mail, internet, facebook, iné sociálne siete a budeme vytvárať siete sympatizantov SEJ, viesť dialóg k aktuálnym témam v cirkvi ako sú – odluka cirkvi od štátu, otázka zmeny Ústavy ECAV, reštrukturalizácia cirkvi a pod.

e)      Zviditeľňovať evanjelické osobnosti v súčasnom spoločenskom a politickom živote Slovenskej republiky.

f)       Pripravíť I. etapu literárnej súťaže LUTHEROVA LITERA pre študentov evanjelických škôl a gymnázií a vypracujeme plán aktivít k 500. výročiu Reformácie

g)      Iniciovať stretnutia vedenia cirkvi, dištriktov a seniorátov s predstaviteľmi SEJ k diskusii o možnostiach zviditeľnenia a zvýšenia vážnosti ECAV v slovenskej spoločnosti.

h)      Rozšíriť činnosť SEJ v oblasti vzájomnej informovanosti, kultúrno-spoločenskej spolupráce a prípadnej sociálnej pomoci aj pre evanjelikov žijúcich v zahraničí, najme v Kanade, USA, Austrálii, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a v Českej republike a tak chceme napomáhať k udržiavaniu kontaktov so Slovenskom a našou cirkvou.

i)        Navštíviť Klenovec  pri príležitosti 96. výročia založenia SEJ na Slovensku, navštíviť hrob zakladateľa SEJ Pavla Balciara a usporiadať v spolupráci s odborom SEJ – Novohradský seniorát Konferenciu o význame SEJ pre dnešok.

j)        Z Konferencie k 200. výročiu Ľudovíta Štúra a 498. výročiu Reformácie pripraviť a vydať Zborník.

k)      Vyhľadávať odborných poradcov z oblasti: psychológie, práva, výchovy, starostlivosti o zdravotne postihnutých či starých a odkázaných ľudí na cudziu pomoc, zriaďovať centrá – linky pomoci.


V kategórií: Na stiahnutie, alebo odklikom nižšie, si môže prečítať:

  1. Správa P-SEJ o činnosti SEJ – Ing. Ján Holčík, CSc. – predseda SEJ
  2. Správa o stave členskej základne a hospodárení SEJ – Ing. Viktor Čop – podpredseda SEJ

Komentáre sú uzavreté.