Články

 

 

Zmena  štruktúry  ECAV je nevyhnutnosťou  ZMENY !

 

 

Členovia  predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty –SEJ o.z. , prichádzajú s vlastnou iniciatívou do rozpravy o „Zmena štruktúry ECAV na Slovensku“ o potrebe ktorej sa v cirkvi hovorí viac ako 18 rokov ! Synoda v Martine v roku 1998 prijala uznesenie a uložila GP… „ preskúmať možnosť zjednodušenia organizačnej štruktúry na Slovensku po roku 2000…“. Asi nebol záujem, preto som v roku 2001 na Synode v Bratislave, v správe generálneho dozorcu podrobnejšie zadefinoval potrebu zmeny štruktúry ECAV. Zo správy citujem:

 

….Každodenná prax a organizácia práce v našej cirkvi potvrdzujú správne rozhodnutie –venovať pozornosť novej štruktúre ECAV. Prax ukazuje, že štvorstupňové  riadenie je ťažkopádne a nevyhovujúce. Pribúda administratíva a aj napriek využívaniu výpočtovej techniky, faxov e-mailov informácii zhora dole, ale aj naopak sa informácie dostávajú zdĺhavo, alebo vôbec nie. Túto organizačnú zaostalosť riešili naše sesterské cirkvi v Rakúsku, ale i Poľsku už dávnejšie, a ako ukazuje prax s dobrými výsledkami…… Diskusia o zmenách musí prebiehať zdola nahor, ale musíme konečne začať a nepremeškať  čas. Je neodiskutovateľné, že nová štruktúra cirkvi bude pružnejšia a výkon efektívnejší. …. „

 

Ten čas sme skutočne premeškali ! Dodnes orgány cirkvi o zmene štruktúry ani po 18 rokoch nerozhodli! Na  prahu tretieho milénia naša cirkev  potrebuje  bezpodmienečne zmenu a novú víziu. Tak ako je napísané v Písme :

 

     „Snažte sa však o vyššie dary ! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu“ /1.Kor.12,13/.

 

Súčasné postavenie našej Evanjelickej cirkvi a.v. v slovenskej spoločnosti nie je dobré. Od roku 1951 zaznamenávame výrazný pokles jej  členov : V roku. 1951 pri počte obyvateľov Slovenska 3 442 307 bol počet evanjelikov 443 678 /(12,89%, ale v roku 2016 pri počte obyvateľov viac ako 5 435 000 je počet evanjelikov  len 223 055 ( 4,13%) ! Je nás menej o viac ako 50 %!!! Prečo je tomu tak, žiadala by sa zodpovedná analýza a odpoveď odborníkov a sociológov, ale hlavné príčiny môžeme pomenovať . V prvom rade to boli zmeny v slovenskej spoločnosti po roku 1945. V obnovenej ČSR bolo zrušené cirkevné školstvo a následne po roku 1948 stala sa marxisticko-leninská ideológia štátnou doktrínou a štátom nútená ateizácia. Nezanedbateľnou príčinou úpadku bola aj industrializácia Slovenska a s ňou súvisiace sťahovanie sa obyvateľstva do miest, bez ich väzby na cirkevný zbor v novom prostredí. Vytratil sa vplyv rodiny a výchova v cirkevných školách. Zrýchlila sa  materializácia spoločnosti. Vytratila sa morálka, etika a prehĺbila sa nedôvera voči inštitúciám a osobám. Evanjelická cirkev prirýchlo podľahla systematickej ateizácii a „vytratila sa“ z prakticky evanjelických regiónov Gemera, Hontu, Novohradu a i. Komunistický režim zlikvidoval nie len cirkevné školstvo, ale aj sociálne zariadenia , sirotince, diakonické ústavy, združenia a spolky, vrátane SEJ. Táto skutočnosť hlboko zasiahla do radov  našej cirkvi.

 

Za  40 rokov obmedzovania  duchovne neslobody do roku 1950 ubudlo  evanjelikov  o 117 561 členov. Ale od roku 1989  a možnosti  duchovnej slobody, teda  za 14 rokov do roku 2016 nás ubudlo o ďalších 103 062 členov.   Registrovaných členov cirkvi je dnes len 223 055. Prečo sme tak rýchlo podľahli „novej dobe“ a jej vplyvom ? Aj vlastnou vinou. Evanjelická inteligencia, ktorá bola vždy svedomím cirkvi a slovenského národa, sa vytratila nie len z cirkvi ale aj zo slovenskej spoločnosti. Chýbala je aktívna práca v cirkevných zboroch, osveta   prispievaním do cirkevných časopisov a ovplyvňovaním spoločenského a politického vývinu v slovenskej spoločnosti. Ale aj vinou viacerých duchovných, ktorí sa málo aktívne zapojili do obnovy duchovného života. Viacerí z nich nepochopili, že sú nie „vyvolení“, ale „povolaní“ do služby v cirkevných zboroch. Neuvedomili si že služba v cirkvi nie je ich zamestnanie, ale povolanie ! Zanedbali kvalitu svojej služby, mnohým chýba pokora a aktívna práca s neordinovanými. Títo preto mnohokrát znechutení zatrpkli a zostali mimo diania cirkevného zboru. Kde zostal náš hrdý evanjelický reformačný duch ? Sme schopný sebareflexie, zastaviť tento nie dobrý vývoj a postaviť sa novým výzvam ?

 

Členom SEJ záleží na budúcnosti našej cirkvi, preto iniciatívne  prichádzame s návrhom „Princípov zjednodušenia organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku“, aby v ďalšom pôsobení bola cirkev funkčná, pripravená  odpovedať a čeliť výzvam dnešnej doby. Blížiace sa 500.výročie Reformácie je príležitosť sa nad tým zamyslieť a uskutočniť „malú“ reformáciu organizácie a zefektívnenie práce v našej cirkvi.  Hlavným cieľom je vytvorenie trojstupňového správneho a zastupiteľského riadenia v štruktúre :

 

cirkevný zbor – seniorát – ECAV na Slovensku

 

     Cirkevný zbor je základnou organizačnou jednotkou a senioráty sú tradičnou a historicky opodstatnenou jednotkou v organizácii ECAV.

 

 

Takáto štruktúra si vyžiada uskutočniť zásadné zmeny, ktoré spočívajú v týchto krokoch :

 

  1. Zrušenie dištriktov.
  2. Oddelenie duchovnej a hospodárskej služby v cirkvi.
  3. Posilnenie vnútornej misie ako diela lásky neúradných združení uzatvorených na základe

všeobecného kňazstva.

  1. Zmena postavenia a poslania generálneho biskupského úradu.
  2. Zmena organizačnej štruktúry ECAV.

 

 

  1. Zrušenie dištriktov.

 

Postavenie a funkcia dištriktov v súčasnosti je neopodstatnená, prekonaná a  administratívne duplicitná.  Preto je zbytočným medzičlánkom v organizačnej štruktúre ECAV. Historické horizontálne administratívne rozdelenie Slovenska na dva dištrikty, nevyhovuje  potrebe seniorátov a cirkevných zborov. V súčasnosti   Východný dištrikt má zabezpečovať a riadiť činnosť v 6 seniorátoch a 131 cirkevných zborov s 116 599 členmi. Západný dištrikt v  8 seniorátov  a 191 cirkevných zborov s 115 903  členmi. Vzhľadom na rozľahlosť dištriktov a počet zborov sú dištriktuálne predsedníctva a presbyteri príliš vzdialení od cirkevných zborov.  Nemajú možnosť  zodpovedne riadiť a mať prehľad o  duchovnej a hospodárskej činnosti v seniorátoch a cirkevných zboroch.  Prevažne  prenášajú informácie a úlohy z úrovne centra ECAV a jej orgánov, na senioráty a cirkevné zbory. Ich postavenie je viac reprezentatívne a formálne. Priamy kontakt dištriktuálneho biskupa a dozorcu s cirkevnými zbormi je prakticky len pri slávnostných príležitostiach. Preto  nedostatočne sa  vykonávajú a plnia úlohy vyplývajúce z Ústavy ECAV, najmä v kontakte a dohľade na činnosť duchovných a ich odborný rast. Nevykonávajú sa kanonické vizitácie – kontrola, čo má vplyv na ich autoritu, dodržiavanie zákonov a cirkevných nariadení v dištriktoch.

 

 

 

 

 

 

  1. Oddelenie duchovnej a hospodárskej služby v cirkvi.

 

V duchovne službe je t.č. 346 ordinovaných (0,16 % registrovaných členov cirkvi). Títo sú zbytočne zaťažovaní administratívnymi úlohami a starostlivosťou aj o hospodársku službu v cirkevných  zboroch Preto nemajú dostatok času na výkon svojho povolania na ktoré majú

odbornú spôsobilosť a povinnosť, dôsledne vykonávať pastoračnú a misijnú prácu pre napĺňanie a rozvoj duchovnej služby, na ktorú sú povolávaní do cirkevných zborov. Preto je nevyhnutné oddeliť duchovnú službu ktorú majú vykonávať ordinovaní, od služby hospodárskej, ktorú majú vykonávať neordinovaní vybavení odbornými vedomosťami a skúsenosťami. Väčšia zainteresovanosť neordinovaných do hospodárskej služby bude zároveň signálom na využitie ich odborného potenciálu pre službu v cirkvi. Doterajšie skúsenosti  vo viacerých prípadoch ukázali, že  neznalosťou výkonu hospodárskej služby duchovnými  boli spôsobené škody veľkého rozsahu.

 

 

  1. Posilnenie vnútornej misie neúradných združení.

 

Rovnako ako je nevyužitý potenciál neordinovaných v hospodárskej službe, nie je dostatočne využitý potenciál cirkevných spoločenstiev, spolkov a združení v cirkvi. Tieto sú vo viacerých prípadoch organizované ako nezávislé občianske združenia, nie na pôde ECAV.  Väzba týchto združení na ECAV sa realizuje cez zmluvy, rešpektujúc súčasnú platnú legislatívu a možnosti využívania prípadnej podpory projektov a grantov. Spolková činnosť v cirkvi bola v minulosti na vysokej úrovni, žiaľ dnes sa vykonáva autonómne, nekoordinovane a nie je veľkým prínosom pre cirkev.   Práve v spolkovej činnosti sa rozvíjal správny bratsko-sesterský vzťah a služba cirkvi. V dialógu sa formovala kritická oponentúra neordinovanými, ktorá dnes úplne absentuje. Vecná a adresná kritika cirkvi jej členmi v rôznych spolkoch a združeniach, môže byť významným prínosom pre obnovenie dôvery a väčšiu zainteresovanosť neordinovaných pre prácu v cirkvi

 

 

  1. Zmena postavenia a poslania generálneho biskupského úradu.

 

Každá organizácia ma administratívnu zložku. Mala a má ju aj ECAV na Slovensku. Jej názov v podstate nie je dôležitý, dôležitá je jeho funkcia. Takýto úrad musí plniť úlohu servisu pre cirkevné zbory a senioráty, a súčasne zabezpečovať styk ECAV vo vzťahu k štátu a zahraničiu. Pri súčasnom stave IT technológií môže zabezpečiť  administratívu a služby pre všetky cirkevné zbory a senioráty. Bude to nie len efektívnejšie ale aj ekonomickejšie.  Odbúra sa  byrokratické a  nezmyselné duplicitné administrovanie, ktoré stojí veľa času a finančných prostriedkov. Opodstatnenosť takéhoto zastrešujúceho  administratívneho úradu je porovnateľná vo viacerých zahraničných cirkvách a vo svetských organizáciách.

 

 

  1. Zmena organizačnej štruktúry ECAV.

 

V rámci navrhnutého 3-stupňového zriadenia  cirkevný zbor – seniorát – ECAV odporúčame zmeniť vnútornú štruktúru ECAV takto :

 

Riadiacim a spravujúcim orgánom cirkvi je Generálny konvent , ktorý je najvyššou organizačnou jednotkou ECAV na Slovensku., ktorý zastupuje, riadi, rozhoduje a stará sa o chod celej cirkvi. Cirkev zastupuje  vo vzťahu so štátom a zahraničím Predsedníctvo ECAV v osobe generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí sú členmi Generálneho presbyterstva. Generálny konvent zasadá min. 1x ročne.

Generálne presbyterstvo,  má všetky  kompetencie mimo rokovania Generálneho konventu, v ktorom sú štatútom určené kompetencie a zodpovednosť za zverené úlohy. Riadi a spravuje cirkev počas celého roka a zasadá podľa potreby min. 4 x ročne. Administratívnou zložkou ECAV je ústredný úrad /GBU resp. Ústredie ECAV/, ktorý zabezpečuje a vykonáva servis pre potreby cirkevných zborov a seniorátov.. Jeho činnosť riadi poverená osoba, riaditeľ, ktorý je členom Generálneho presbyterstva,  ktorému zodpovedá za  administratívny výkon úradu.

 

Synoda je zákonodárny orgán ECAV na Slovensku, ktorého úlohou je pripravovať, prípadne novelizovať Ústavu ECAV, schvaľovať cirkevné zákony a nariadenia, a dozerať na zákonnosť cirkevných orgánov. Zasadá podľa potreby min. 1x za 3-4 roky. Jej pôsobenie a funkcia nesmie byť zamieňaná s výkonom  a riadením činnosti ECAV ako v súčasnosti. Tie vykonáva Generálny konvent a Generálne presbyterstvo.

 

 

Záver.

 

Predkladaný materiál „Princípy zmeny štruktúry ECAV na Slovensku“ je príspevkom SEJ o.z. do diskusie ako zjednodušiť a zefektívniť cirkevnú administratívu. Diskusia k tomuto návrhu musí prebiehať „zdola“, od cirkevných zborov a seniorátov, ktorým je tento príspevok určený. Vychádza z potreby hľadať možnosti efektívnejšieho využitia služby ordinovaných a neordinovaných pre obnovu duchovného života a stále viac upadajúceho vplyvu historickej Evanjelickej cirkvi a.v. v slovenskej spoločnosti.

Návrhy na zmenu organizačnej štruktúry zo 4-stupňovej na 3-stupňovú zrušením dištriktov, zvýši sa transparentnosť a odbúra sa duplicitná, byrokratická a finančne náročná administratíva, ktorá zaťažuje najmä ordinovaných. Posilní sa tak zodpovednosť za správu a obnovu duchovného života cirkvi v cirkevných zboroch a seniorátoch. Oddelenie zodpovednosti za duchovnú službu od hospodárskej prispeje nie len k profesionalizácii týchto činností, ale aj k transparentnosti a zapojení neordinovaných do práce v cirkvi. Rovnako aj prispeje k obnove a rozvoju aktivít združení a spolkov.

 

Neriešenie súčasných problémov opatreniami ktoré navrhujeme, neprinesie potrebnú zmenu na  zlepšenie a obrodu duchovného života a postavenia našej cirkvi v slovenskej spoločnosti. Zmena života cirkvi však nebude závisieť od formálnych zmien, ani od zmeny jej organizačnej štruktúry, ale len od prístupu nás všetkých k cirkvi a vernosti k Božiemu slovu.

 

 

 

Ing.Ján Holčík,CSc.

predseda SEJ o.z.

Bratislava 17.12.2016.

Komentáre sú uzavreté.